A N U N Ţ U R I  D E  U L T I M Ă  O R Ă 

 H O T Ă R Â R E nr. 852/2016

(Monitorul Oficial nr. 932/2016

privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine,,

 

DOCUMENTE

ce se depun în vederea obţinerii schemei

“Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

CERERE pentru schema “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine” (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din HG 852/2016, însoţită de următoarele documente - obs. tipizatul se poate lua şi de la sediul DAJ SIBIU):

a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), din H.G. nr. 852/2016,  precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

c) declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 partea B;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă că exploataţiile de porcine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) copie a înregistrării/autorizaţiei sanitar-veterinare;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 852/2016;

h) copia facturii fiscale de achiziţie a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine;

i) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, avizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date;

j) copie a certificatului individual/colectiv de origine a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, vizat de oficiul judeţean pentru zootehnie;

k) lista cu animalele achiziţionate, care să cuprindă numărul matricol şi greutatea individuală a acestora, întocmită de vânzător, semnată şi ştampilată de conducătorul registrului genealogic/zootehnic.

Observaţii :

-         Documentele prevăzute mai sus  sunt emise până la data depunerii cererii, inclusiv, cu excepţia celor prevăzute la lit. i).

-         Documentele prevăzute la lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul DAJ Sibiu, prin înscrierea pe copie a sintagmei ,,conform cu originalul,,

-         CERERILE se pot depune de la data publicării H.G. 852/ 21 noiembrie 2016 până la data de 5 decembrie 2016

 Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0744.649.802 – Ing. STOIA Vasile

FORMULARE: 

CERERE pentru schema “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

ANGAJAMENT

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E nr. 723/2016

(Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016)

privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne ,,


D O C U M E N T E

ce se depun în vederea obţinerii schemei

“Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”

 CERERE conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 723/2016, însoţită de următoarele documente (obs. tipizatul se poate lua şi de la sediul DAJ SIBIU):

 a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a) (crescători de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare), precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) declaraţie pe propria răspundere conform anexei nr. 2, partea B;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) document care atestă numărul de vaci/viţele/juninci sau bivoliţe înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor — SNIIA;

g) angajamentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d) (se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie junincile achiziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat) şi e)  (se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea) sau la art. 6 alin. (3) lit. d) (se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie junincile din specia bubaline achiziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat) şi e) (se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic junincile din specia bubaline achiziţionate în baza prezentei hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea) sau la art. 7 alin. (4) lit. d) (se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie taurii de reproducţie din rase de carne achiziţionaţi pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat) şi e) (se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Registrul genealogic taurii de reproducţie din rase de carne achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri);

h) copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline şi/sau a taurilor de reproducţie din rase de carne;

i) copii ale certificatelor de origine a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline, precum şi ale taurilor de reproducţie din rase de carne, vizate de oficiul judeţean de zootehnie;

j) copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase de taurine şi bubaline, din care să reiasă gestaţia de minimum 3 luni;

k) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.

 Observaţii:

Documentele prevăzute mai sus trebuie să fie emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celor prevăzute la lit. k).

Documentele de la lit. a)—c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Sibiu, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

CERERILE se pot depune de la data publicării H.G. nr. 723 în Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016 până la data de 11 noiembrie 2016 la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

 Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0744.649.802 – Ing. STOIA Vasile

LISTA - cu rasele pentru achiziţionarea de juninci din rase de taurine şi/sau juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne

CERERE - pentru  schema ,,Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne,, - (MODEL)

ANGAJAMENT - (MODEL)


H O T A R A R E

privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate,,

DOCUMENTE

ce se depun în vederea obţinerii schemei

“Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”

CERERE conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 638/2016, însoţită de următoarele documente (obs. tipizatul se poate lua şi de la sediul DAJ SIBIU):

a)      copie a BI/CI al/a solicitatului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b)      copie a atestatului de producător, emis potrit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completărilor ulterioare;

c)      copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale;

d)      declaraţie pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 partea B;

e)      dovadă de cont activ bancă/trezorerie;

f)        document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise in RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor- SNIIA ;

g)      angajament prin care se obligă să menţină animalele achiţionate minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară, produşii femeli obţinuţi din montă naturală cu berbecii/ţapii de reproducţie din rase specializate achziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei ;

h)      copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate ;

i)        copii ale certificatelor de origine a berbecilor/ţapilor de reproducţie din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun pînă la data de 31 octombrie 2016 ;

j)        formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis.

Observaţii :

-         Documentele prevăzute mai sus  sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepţia celui de la lit. i).

-         Documentele prevăzute la lit. a) – c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul DAJ Sibiu, prin înscrierea pe copie a sintagmei ,,conform cu originalul,,

-         CERERILE se pot depune de la data publicării HG 638/ 07 septembrie 2016 până la data de 10 octombrie 2016


Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0744.649.802 – Ing. STOIA Vasile

 

CERERE pentru schema de minimis ,,Achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate,, (MODEL)

ANGAJAMENT (MODEL)

 

Feed RSS

Copyright © 2017 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.