A N U N Ţ U R I  D E  U L T I M Ă  O R Ă 

 

Informare acordare autorizaţii temporare – produse de protecţie a plantelor - pentru combaterea dăunătorilor Phyllotreta spp. şi Phylloides spp.

           În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 110 zile a următoarelor produse MODESTO 480 FS (400 g/l Clotianidin + 80 g/l Beta-ciflutrin) şi NUPRID AL 600 FS (600 g/l Imidacloprid), pentru combaterea dăunătorilor de sol (Phyllotreta spp. şi Phylloides spp.), la cultura de rapiţă însămânţată în toamna anului 2016, furnizând informaţii detaliate privind situaţia de urgenţă.

          În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 110 zile pentru fiecare din cele două produse menţionate anterior care expiră la data de 31.10.2016.

          Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor.

         În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 • Sămânţa tratată de rapiţă se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Phyllotreta spp. şi Phylloides spp.;
 • Companiile vor comercializa produsele numai agenţilor economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat numai în instalaţii profesionale, cu personal calificat;
  • Operatorii economici care deţin staţii şi maşini de tratat seminţe trebuie să deţină autorizaţie de mediu şi un contract de prestări servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor şi a deşeurilor chimice rezultate în urma utilizării produselor de protecţie a plantelor la tratarea seminţelor;
  • Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat/agent economic, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 96 zile;
  • Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;
  • Însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate care să asigure un înalt grad de incorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
  • În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi agenţii economici care deţin instalaţii de tratare a seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor;
  • Direcţia pentru agricultură şi oficiile fitosanitare vor înştiinţa în scris fermierii şi opratorii economici care deţin staţii/maşini de tratat seminţe că au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zona cu privire la perioada în care se vor derula acţiunile de tratat seminţe şi de semănat seminţele tratate cu unul din produsele menţionate anterior (MODESTO 480 FS şi NUPRID AL 600 FS) şi de asemenea că fermierii au obligaţia de a marca zonele însămânţate cu sămânţa tratată cu plăcuţe de avertizare;
   • Inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare, vor monitoriza întreaga acţiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminţei cât şi în câmp la semănat, vor informa săptămânal Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară  cu privire la derularea acestei acţiuni şi vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare în cazul nerespectării prevederilor prezentei note;
  • Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 30.10.2015.
 

Feed RSS

Copyright © 2016 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.