A N U N Ţ U R I  D E  U L T I M Ă  O R Ă 

 

22.08.2017

INFORMAŢII PRIVIND PROBA SCRISĂ

 la Concursul organizat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu

22.08.2017

Funcţia publică:

Consilier ,clasa I , gradul profesional asistent –Compartiment asistenta tehnica zonala si RICA 

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final

Rezultatul

(admis sau respins)

1.BALEA GABRIEL CONSTANTIN

0

Respins

2.DĂNCĂNEŢ DAN-ALIN

44

Respins

3.HAIDUC NICOLAE

64

Admis

4.MITREA VASILE-TIBERIU

11

Respins

5.VLAD GABRIEL

40

Respins

Funcţia publică:

Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul audit 

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

(admis sau respins)

PANŢA RAREŞ DUMITRU

53

Admis

RAICA  TEODORIŢA

60

Admis

Funcţia publică:

Consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură

Numele şi prenumele candidatului

Punctajul final

Rezultatul

(admis sau respins)

1.BĂLĂBAN DANA-MĂRIOARA

73

Admis

2.COMAN ION

58

Admis

3.MICU VALERIU-IOAN

17

Respins

4.SULIMAN IOANA-CAMELIA

67

Admis

Funcţia publică:

Consilier clasa 1, grad profesional principal

COMPARTIMENT RESURSE UMANE , FINANCIAR CONTABILITATE ,JURIDIC ,ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRATIV ŞI RELAŢII PUBLICE

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final

Rezultatul

(admis sau respins)

1. DAMIAN ANDREEA-SIMONA

46

Respins

2. MOISĂ IOANA –MARIA

50

Admis

3. MUNTEAN ALINA PETRONELA

72

Admis

4. SPĂTAR AURELIA                         

75

Admis

5.VEŞTEMEAN CORINA- FLORINA

64

Admis

 

18.08.2017

PROCES VERBAL încheiat azi 18.08.2017, ora 10,30

Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru Concursul organizat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu în data de 22.08.2017

 

16.08.2017

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

concursul de recrutare pentru ocuparea a unor funcţii publice de execuţie vacante de :

 

1.Consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Resurse umane , financiar –contabilitate , juridic , achizitii publice , administrativ si relatii publice

2. Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul audit

3. Consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul implementarea politiciilor si strategiilor in agricultura

4.Consilier ,clasa I , gradul profesional asistent –Compartiment asistenta tehnica zonala si RICA  , din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Judetului Sibiu

În conformitate cu prev. art. 40 alin 1lit. a din H.G. nr.611/2008 comisia de concurs comunică rezultatul selecţiei dosarelor înscrise :

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. Inreg. dosar de concurs

Rezltatul selecţiei

OBS.

I

Consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Resurse umane , financiar –contabilitate , juridic , achiziii publice , administrativ si relatii publice :

 

 

 

1.

BĂRBAT VIORICA

2872/07.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.57 alin.5 lit.a din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

2.

DAMIAN ANDREEA-SIMONA

2869/07.08.2017

ADMIS

 

3.

MICAN –BURZA DIANA-MARIA

2817/03.08.2017

RESPINS

Renuntat

4.

MOISĂ IOANA -MARIA

 

2811/03.08.2017

ADMIS

 

5

MUNTEAN ALINA

2798/02.08.2017

 RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.57 alin.5 lit.a din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

 

5.

 

SPĂTAR AURELIA

 

2840/04.08.2017

 

ADMIS

 

6.

VEŞTEMEAN CORINA-FLORINA

 

2835/04.08.2017

ADMIS

 

II

Consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul audit

 

 

 

 

1.

PANŢA RAREŞ DUMITRU

2837/04.08.2017

ADMIS

 

2.

RAICA  TEODORIŢA

2864/07.08.2017

ADMIS

 

III

Consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul implementarea politiciilor şi strategiilor în agricultură

 

 

 

 

1.

BĂLĂBAN DANA-MĂRIOARA

2809/02.08.2017

ADMIS

 

2.

COMAN ION

2764/31.07.2017

ADMIS

 

3.

 

FINICĂ NICOLAE -CONSTANTIN

2852/04.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

4.

HUNDORFEAN SIMONA-LAURA

2859/04.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

5.

MANOLESCU SIMONA

2843/04.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

6.

MARCU MIRCEA OVIDIU

 

2865/07.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

7.

MICU VALERIU-IOAN

2863/07.08.2017

ADMIS

 

8.

SULIMAN IOANA-CAMELIA

2858/04.08.2017

ADMIS

 

IV

Consilier ,clasa I , gradul profesional asistent –Compartiment asistenţă tehnică zonală şi RICA 

 

 

 

1.

BALEA GABRIEL CONSTANTIN

2806/02.08.2017

ADMIS

 

2.

BĂLUŢĂ IONEL-ADRIAN

2816/03.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.57 alin.5 lit.a din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

3.

DĂNCĂNEŢ DAN-ALIN

2866/07.08.2017

ADMIS

 

4.

DUMITRU MARIUS-COSMIN

2780/01.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.57 alin.5 lit.a din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

5.

HAIDUC NICOLAE

2814/03.08.2017

ADMIS

 

6.

MITREA VASILE-TIBERIU

2826/03.08.2017

ADMIS

 

7.

NAN VASILE- CRISTIAN

2862/07.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

8.

SAVA MIHAELA -ANDREEA

2868/07.08.2017

RESPINS

Neindeplinirea conditiilor de vechime art.58 alin.5 lit.b din Legea nr.188/1999, actualizata in 2017

9.

VLAD GABRIEL

2825/03.08.2017

ADMIS

 

 

 

26.07.2017

I N F O R M A R E

privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" conform Hotărâre nr. 500/13.07.2017

HOTĂRÂRE nr. 500 din 13 iulie 2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"

 CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

ANEXA nr. 1 - MODEL CERERE

ANEXA nr. 2 - MODEL DECLARAŢIE

 

24.07.2017

D.A.J. SIBIU organizează Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: 

 

1. Consilier clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură  Judeţeană Sibiu.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in specialitatea ştiinţe juridice , psihologie , economice
• cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Bibliografia:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1)
3. HG nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare 
4. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
5. LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*)privind achiziţiile publice

 

2. Concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul audit, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură  Judeţeană  Sibiu

 Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
•cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

Bibliografia:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1)
3. Legea nr.672/2002 privind auditul intern, republicata, actualizata.

4. O.G. nr.119/1999 republicata, privind controlul intern si controlul financiar preventiv.

5. Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern managerial intern, republicat.

6. O.M.F.P.nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind Conduita Etica a auditorului intern.

7. H.G. nr.1259/2012 pentru aprobarea normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si pregatire profesionala a auditorilor interni din sectorul public.

 

 3. Consilier clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură din cadrul Direcţiei pentru Agricultură  Judeţeană Sibiu.

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în specialitatea agricultură
• cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie:

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

 

2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1)
3.HG nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare 
4.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*) privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

5. Legea nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiilor Domeniilor Statului.

6.Ordin nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiilor Domeniilor Statului.

 

4. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului asistenta tehnica zonala şi R.I.C.A., din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în specialitatea agricultură
• cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie:

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1)
3.HG nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare 
4.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*) privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

5. Legea nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiilor Domeniilor Statului.

6. Ordin nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiilor Domeniilor Statului.

 

Program - Dată de desfăşurare a examenului :

- 22 August 2017 ora 10,00- proba scrisă

- 24 August 2017 ora 10,00 - interviu

- Proba suplimentară de testare a cunoştinţelor în domeniul tehnologiei informaţiei, se va desfăşura în data de 22 August 2017 ora 8,00.

 

Depunerea dosarelor de participare la concurs se face la sediul D.A.J. Sibiu

în perioada 24.07.2017-07.08.2017 ora 14. 00

 

 

 

 

04 aprilie 2017

ANUNŢ INFORMATIV - ÎNREGISTRARE OPERATORI ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Având în vedere prevederiile art.2 alin .(1) din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatoriilor în agricultura ecologică, cu modificariile şi completăriile ulterioare, conform căruia :

,,În fiecare an , până la data de 16 mai (inclusiv) , operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , prin entităţile mandatate (...) ”  ,

de aceea avem rugămintea de a vă prezenta la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, str. Someşului, nr. 49, Sibiu, pentru a depune Fişa de înregistrare în agricultura ecologică până la data de 16 mai (inclusiv) 2017.

 

 

09 februarie 2017 

Autorizaţii temporare - tratament sămânţă (porumb şi floarea soarelui)

Autorizaţii temporare conform art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009

În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă pentru o perioadă de maxim 120 zile a următoarelor produse CRUISER 350 FS (350 g/l tiametoxam), NUPRID AL 600 FS (600 g/l imidacloprid), PONCHO 600 FS (600 g/l clotianidin) şi SEEDOPRID 600 FS (600 g/l imidacloprid), pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.), la culturile de porumb şi foarea soarelui însămânţate în primăvara anului 2017, furnizând informaţii detaliate privind situaţia de urgenţă.

În baza notificării s-a eliberat o autorizaţie temporară de 105 zile pentru fiecare din produsele menţionate anterior care expiră la data de 16.05.2017.

Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor .

Ambalarea şi etichetarea produselor de protecţie a plantelor utilizate pentru tratarea seminţelor de porumb şi floarea soarelui se va face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce proveşte cerinţele de etichetare pentru produsele de protecţie a plantelor şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecţie a plantelor, se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri:

 1. Sămânţa de porumb şi floarea soarelui tratată cu unul din produsele menţionate anterior se va utiliza numai în zonele şi pe suprafeţele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis şi Agriotes spp.;
 2. Compania va comercializa produsul numai operatorilor economici care deţin instalaţii profesionale autorizate pentru tratarea seminţelor şi dispun de personal calificat;
 3. Staţiile/maşinile  de tratare a seminţelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii seminţelor cu produsele de protecţie a plantelor;
 4. Companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat, pe care o vor comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară, în fiecare zi de luni până la ora 14, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 105 zile;
 5. Operatorii economici care comercializează seminţe tratate cu neonicotinoide sunt obligaţi să nu vândă seminţe netratate sau produs de protecţie a plantelor şi vor raporta săptămânal la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea Naţională Fitosanitară cantitatea de sămânţă tratată vândută fermierilor, în fiecare zi de luni până la ora 14;
 6. Odată cu comercializarea seminţelor tratate cu neonicotinoide, operatorii vor pune la dispoziţia fermierilor şi plăcuţe de avertizare care vor fi inscripţionate cu sintagma ,,sămânţă tratată cu neonicotinoide,,;
 7. Etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009;
 8. Însămânţarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor şi emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă;
 9. După însămânţare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânţă tratată neîncorporată în sol;
 10. În vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare, de către toţi operatorii economici care fac tratarea seminţei, de către cei care depozitează şi manipulează sămânţa tratată şi de către fermierii care seamănă seminţe tratate cu aceste produse de protecţie a plantelor;
 11. Producătorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semănat sămânţă tratată, vor ţine o evidenţă strictă a suprafeţelor însămânţate, în Registrul privind evidenţatratamentelor cu produse de protecţie a plantelor pe culturi;
 12. Fermierii au obligaţia să marcheze solele unde s-au înfiinţat culturile de porumb şi floarea soarelui cu seminţe tratate, folosind plăcuţe de avertizare, procurate de la operatorii economici;
 13. Fermierii au obligaţia de a anunţa în timp util, atât primăriile cât şi apicultorii din zonă cu privire la perioada în care se va derula acţiunea de semănat a seminţelor tratate cu unul din produsele menţionate anterior (CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS, PONCHO 600 FS, SEEDOPRID 600 FS);
 14. Inspectorii fitosanitari din cadrul Oficiilor Fitosanitare, vor verifica şi monitoriza întreaga acţiune, prin controale atât la locurile de tratare a seminţei, depozite, cât şi în câmp la semănat, vor informa săptămânal (în fiecare zi de miercuri) Autoritatea Naţională Fitosanitară, cu privire la derularea acestei acţiuni şi vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislaţiei în vigoare în cazul nerespectării prevederilor prezentei note;
 15. Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 16.05.2017;

 

1 februarie 2017

H O T Ă R Â R E nr. 39/2017

(Monitorul Oficial nr. 93/2017)

pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control 

 

FLUX PROCEDURAL TOMATE

PROGRAM TOMATE 

DOCUMENTE

ce se depun în vederea obţinerii schemei

"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

CERERE de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din H.G.39/2017, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 39/2017.

Documentele prevăzute la lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.

 

Pentru clarificarea eventualelor nelămuriri puteţi suna la telefon 0728046955 – Consilier Burla Reli Florentina

 

 

 

 

Feed RSS

Copyright © 2017 Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.