16.jpg

Atribuţii şi agenda de lucru

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

 Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu are următoarele atribuţii principale:

a)     asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul  de activitate;

b)      emite acordul pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice, în condiţiile art. 7;

c)     aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice;

d)     numeşte, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice.

e)     angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

f)      asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

g)     organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

h)     organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

i)       organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

j)      aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;

k)     colaborează cu conducătorii direcţiilor generale, direcţiilor şi serviciilor din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

l)       colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;

m)   asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele  fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;

n)     coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici şi statistică agricolă, Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene şi Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice;

o)     îndeplineşte atribuţii specifice rezultate din acte normative în vigoare, conform  competenţei.

 

Copyright © 2018 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licenţa GNU/GPL License.