• 010
 • 009
 • 016
 • 003
 • 005
 • 002
 • 001
 • 006
 • 012
 • 014
 • 007
 • 008
 • 015
 • 013
 • 017
 • 004
 • 011

Media

 HOTĂRÂRE


pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 248 /2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic


Hotărârea Guvernului nr. 248 /2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din data de 1 aprilie 2020, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:


1. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(2)Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 1 iulie inclusiv.”

2. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
,,(41) Prin excepție de la prevederile alin.(4) pentru cererile depuse potrivit alin.(3), producția se valorifică până la data de 1 iulie inclusiv. ”


3. Alineatul (7) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(7) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean. ”

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art.13.- Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 31 iulie 2020. ”

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

 

HOTĂRÂRE nr. 356 din 30 aprilie 2020 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legiinr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019
Întemeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

După alineatul (2) al articolului 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoareleagricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 420 din 29 mai 2019, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Valoarea Programului corespunzătoare anului 2020 este de 1.000 mii lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie."
-****-
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pecingină,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 368 din data de 7 mai 2020

--- --- Hotarirea 356/2020, M.Of. 368 din 07-mai-2020

 

Download  legea_336_angajari_tineri_fermieri.pdf

 

Download Minimis_Usturoi.pdf

 

S-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375/11.05.2020 -
Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis
pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție
din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020 – 2022, precum și a unor
măsuri de aplicare a acesteia, care abroga HG 9/2018, cu modificarile si
completarile ulterioare si art. II din HG nr. 519/2018.

 

PRECIZARE IMPORTANTA!!!

Conform art. 16 din HG 365/2020 -

Contractele încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea
schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor
de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"
sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în
tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea şi
încetarea acestora.

 

Download HG_365-2020.doc

 

ANIF a început campania de irigații în șase județe

 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a demarat campania de irigații în acest an mai devreme, încă de la începutul lunii martie, pe fondul faptului că deficitul de apă din sol s-a mărit din cauza lipsei precipitațiilor pe o perioadă îndelungată de timp.                                                                              

Introducerea apei pe canalele de aducțiune ce asigură necesarul de apă pentru irigații se face pe măsura solicitărilor, concretizate pe bază de comenzi certe, în urma încheierii contractelor multianuale sau sezoniere.

Astfel, începând cu data de 4 martie 2020 și până în prezent, au fost pornite stații de pompare din șase județe: Botoșani, Brăila, Buzău, Ialomița, Galați și Tulcea. În județele respective, în care au fost solicitări de apă pentru irigații, s-a introdus apă pe 588 km de canale de aducțiune și distribuție, funcționând un număr de 35 de stații de bază și repompare aparținând ANIF, 58 de stații de punere sub presiune și 41 motopompe aparținând beneficiarilor (OUAI, FOUAI si alții). Până la această dată, s-au irigat în total 4.699 ha, în principal la culturile de păioase.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare va continua să pună în funcțiune noi aducțiuni,  pe măsură ce se primesc solicitări de apă de la beneficiarii cu care ANIF are încheiate contracte de irigații sau se vor încheia noi contracte.

Potrivit informațiilor centralizate din Filialele Teritoriale ale ANIF, pe județe, campania de irigații a demarat astfel:

 1. Botoșani–  în amenajarea Curtești, pentru o suprafață contractată de 437 ha, la OUAI Curtești care irigă o livadă de pomi fructiferi.
 2. Brăila– în amenajarea Brăila Dunăre Siret,  pentru o suprafață contractată de 3.625 ha la Federația Utilizatorilor de Apa pentru Irigații Vădeni, unde se irigă culturile de păioase. La această dată, suprafața efectiv udată este de 384 ha;

        – în amenajarea Latinu Vădeni  unde sunt contractate 3.790 ha în urma comenzilor primite de la OUAI Baldovinești și alți beneficiari. Până la această, s-au irigat 50 ha de păioase;

        – în amenajarea Insula Mare a Brăilei unde sunt contractate 64.660 ha în urma comenzilor primite de la OUAI Insula Mare a Brăilei. Până la această dată, s-a irigat o suprafața de 1.360 ha de păioase;

        – în amenajările Terasa Brăilei, Ialomița Călmățui, Terasa Viziru si Călmățui Gropeni Chiscani, în aceste zile s-a introdus apa pe canale, ca urmare a comenzilor primite de la OUAI CA1 Motopompe, OAUI SK Mihail Kogălniceanu, OUAI SR Râmnicelu, OUAI Gorgova, OUAI Unirea Traian, OUAI SU1, OUAI Tevesil, OUAI Lacu Sarat, OUAI SPP 18+19 Isiflor, OUAI Roșiori, OUAI SRPA 16 Oprișenești, OUAI Benefica II, OUAI SPP 2 Tichilești din județul Brăila și OUAI Ograda din judetul Ialomita. Pe măsura ce se creează nivel optim de funcționare, va începe irigatul efectiv pentru culturile de păioase și legume. La această dată, în județul Brăila a fost introdusă apă pe o lungime de 430 km canale aducțiune;

 1. Buzău– în amenajarea AHC Câmpia Buzăului, la solicitarea OUAI Bazin Legumicol Mărăcineni Săpoca, care are contractă o suprafață de 389 ha. Până în prezent, s-au irigat efectiv 50 ha de legume;
 2. Ialomița– în amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, la solicitarea OUAI Săveni și Agrisaveni, unde în aceste zile s-a introdus apa pe canalele de aducțiune pe o lungime de 62 km, iar pe măsura asigurării nivelului optim de funcționare se vor iriga culturile de păioase;
 3. Galați– în amenajarea Câmpia Covurlui, unde este contractată o suprafață de 80.994 ha. În urma comenzilor primite de la Federația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Câmpia Covurlui, până la această dată, s-a irigat efectiv o suprafața de 1.878 ha de culturi de păioase și legume;

               – în amenajarea Terasa Tecuci Nicorești Movileni, la solicitarea OUAI Tecuci, s-a introdus în aceste zile apa pe canalele de aducțiune, iar pe măsura asigurării nivelului optim de funcționare se vor iriga culturile de sfeclă de zahar, păioase și legume;

     La această dată, s-a introdus apă în județul Galați pe o lungime de 75 km canale de aducțiune;

 1. Tulcea– în amenajarea Măcin 23 August, în urma comenzilor de apă de la ODD Baghia, unde sunt contracte pe 8.000 ha, s-a irigat efectiv până la această dată 375 ha de păioase și rapiță;

               – în amenajarea 23 August Isaccea, în urma comenzii de apă de la ODD Lata, unde sunt contracte pe 9.300 ha, s-au irigat efectiv până la această dată 444 ha de păioase.

ANIF anunță că, până la data 30 martie, au fost încheiate un număr de 763 contracte din care 631 contracte multianuale și 132 contracte sezoniere în 25 județe. Suprafața aferentă acestor contracte este de 830.242 ha. ANIF are însă posibilitatea asigurării aducțiunii apei pentru irigat pe o suprafața de 1.016.141 ha.

Având în vedere lipsa precipitațiilor și creșterea deficitului de apă din sol, ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens.  Amintim faptul că, în această perioadă,  contractele se vor transmite numai prin format electronic, pentru evitarea contactului direct, ca măsură pentru a preîntâmpina răspândirea Coronavirus.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță pe această cale și faptul că nu sunt probleme în asigurarea resurselor financiare pentru susținerea lucrărilor din Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. În urma alocărilor bugetare asigurate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în suma de 232 milioane lei, se finanțează continuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de irigații în 93 obiective de investiții. În acest an, se vor pune în funcțiune 11 obiective de investiții din amenajările de irigații. De asemenea, se fac eforturi pentru a fi alocate sume suplimentare pentru a putea pune în funcțiune înca 5 obiective de investiții, la care gradul de realizare este de peste 80%.

 

Programul de sprijin pentru tomate continuă și în 2020

 

 

În Ședința Guvernului din data de 26 martie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei  de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

 

Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse /transmise la DAJ inclusiv prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai a.c.

Potențialii beneficiari sunt:

 • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător
 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008
 • producătorilor agricoli persoane juridice.

 Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

 • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./ Municipiului Bucureşti";
 • să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
 • să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.
 • să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii.
 • să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției

 

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie a.c. inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.