• 017
 • 011
 • 006
 • 015
 • 005
 • 012
 • 003
 • 004
 • 002
 • 009
 • 001
 • 008
 • 014
 • 013
 • 010
 • 007
 • 016

Regulament de organizare si functionare

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti suntinstituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi  cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 I. CONDUCEREA DIRECŢIILOR AGRICOLE JUDEȚENE ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 Art.1 (1) Conducerea direcţiilor agricole județene și a municipiului București se exercită de către directorul executiv al acestora, ajutat în exercitarea funcției de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și emite decizii în condiţiile legii.

(3) În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuțiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.

(4) Prin delegare de atribuții de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul  implementarea  politicilor, strategiilor în  agriculturã, consultanțã  agricolã și formare profesionalã.

  II. ATRIBUŢIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ ȘI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 Art.2 (1) Serviciul  implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională                 

(2) Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură 

a) participă în cadrul Comitetelor locale/județene pentru situații de urgență la întocmirea proceselor - verbale de constatare a pagubelor produse de fenomene meteorologice nefavorabile, monitorizează suprafeţele și transmit situațiile centralizatoare la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR;

b) autorizează și monitorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole în urma verificării la faţa locului a condițiilor tehnice, conform Ordinului nr.222/2006 și OUG nr.12/2006;

c) organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia în cadrul Programului anual de evaluare a calităţii grânelor, dupa aprobarea de către MADR;

d)eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie și comunică situaţia centralizatoare a autorizaţiilor emise pentru anul în curs, direcţiei de specialitate din cadrul MADR şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la termenul stabilit conform HG nr.1915/2006;

e) înregistrează contractele de cultură pentru tutun, participă la livrarea tutunului cultivat pe raza teritorială a DAJ, vizează declaraţia de livrare și transmit situațiile centralizatoare ale acestora la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform cu Legea nr.236/2003, Ordinul nr.74/2012 și Ordinul nr.619/2015;

f) înregistrarea contractelor încheiate între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, şi comercianţi şi/sau procesatori, monitorizarea suprafețelor pe specii, a livrărilor și transmiterea situațiilor centralizatoare la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform Legii nr.491/2003 ;

g) primeșteși verifică, inclusiv la fața locului, conformitatea documentelor depuse de către persoanele juridice pentru acordarea recunoașterii ca grup/organizație de producători pentru sectorul agricol, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;

h) îndeplinesc procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere și funcționare de către grupurile și organizaţiile de producători pentru comercializarea produselor agricole, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;

i) înregistrează contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr încheiate între fabrica procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de zahăr, avizează contractele, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de cultivare conform legislaţiei în vigoare;

j) transmite direcţiei de specialitate din cadrul MADR, lista contractelor de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, încheiate între cultivatori şi fabrica procesatoare, avizate de DAJ;

k) asigură îndeplinirea procedurii de acordare a avizului de recunoaştere/respingere în cazul organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, după caz, de revocare a avizului de recunoaştere preliminară în cazul grupurilor de producători recunoscute preliminar din sectorul fructe şi legume, inclusiv  procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere, conform legislaţiei în vigoare, conform Ordinului nr.694/2008;

l) primeşte cererile, întocmeşte procesele verbale de constatare şi emitere a autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de tăiere pentru pomi fructiferi, conform Legii nr.348/2003;

m) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare a parcelelor de viță-de-vie din R.P.V., cererile de plantare/replantare a viţei de vie și de înscriere în R.P.V., cererile de acordare a autorizației de replantare a viţei-de-vie şi eliberează autorizațiile de replantare a viţei-de- vie cu struguri pentru vin;

n) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) cererile pentru modificarea autorizației de replantare/ autorizației de replantare provenită din conversie, în cazurile excepționale în care este permis transferul autorizațiilor de replantare, cererile de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V. și eliberează rectificarea la autorizația de replantare/autorizația de replantare provenită din conversie;

o) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de recoltă, declaraţiile de stocuri şi declaraţiile de producție a strugurilor de vin, cererile de conversie a drepturilor individuale de replantare și eliberează autorizațiile de replantare a viței-de-vie cu struguri pentru vin provenite din conversie;

p) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare ulterioară a parcelelor de viță-de-vie cu struguri pentru vin, cererile pentru emiterea autorizației de replantare anticipată și eliberează autorizația pentru replantare anticipată a viței-de-vie cu struguri pentru vin;

q) marchează cu abandon în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) parcelele plantate cu viță-de-vie cu struguri pentru vin pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, în baza proceselor-verbale de constatare în teren elaborate de o comisie alcătuită din consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este situată plantaţia;

r) eliberează carnetele de viticultor;

s) primeşte, verifică şi aprobă/respinge planurile individuale de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole;

ș) completează şi transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;

t) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin din cadrul Programului Național de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018;

ț) desfășoară activități de informare privind măsurile de sprijin cu fonduri UE și de la bugetul național acordat promovării produselor agroalimentare și a vinurilor de calitate;

u) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile de cultivare a acestora;

v) întocmeşte situaţia centralizatoare a autorizaţiilor de cultivare a plantelor modificate genetic, pe care o transmite la MADR, până la data de 1 iunie pentru cultura principală şi până la 15 iulie pentru cultura dublă a fiecărui an;

w) întocmeşte Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic;

x) întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 15 iunie, pentru cultura principală, şi până la 1 august, pentru cultura dublă a fiecărui an;

y) întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 1 decembrie a fiecărui an;

z) participă la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG;

aa) înregistrează şi avizează fișele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, producători, procesatori, comercianți, importatori, unități de producție pentru acvacultură, colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2013;

bb)înregistreazăfurnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică;

cc) transmit în format electronic la direcția de specialitate din cadrul MADR, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.1253/2013;

dd)analizează documentaţia şi emite certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri sau, după caz, solicită informaţii suplimentare şi apoi emite certificatele de origine/decizia de respingere a cererii;

ee) ţin evidenţa certificatelor de origine șiîntocmesc situaţia centralizatoare, în luna precedentă şi o transmit MADR;

ff) anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri;

gg) transmit MADR şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, copii ale deciziilor de anulare în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;

hh) elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor cu privire la normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului, sanitar-veterinare și fitosanitare;

ii) elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la Codul de bune practici agricole şi Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului.

jj) participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;

kk) propun prețurile medii ale produselor agricole pe care le transmit consiliilor judeţene şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit art. 84 alin.(5) din Legea nr.227 - Codul fiscal;

lll) propun normele de venit pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pe care le transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, potrivit art. 106 alin (3) din Legea nr.227 - Codul fiscal;

mmm)participă in comisia numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor inregistate de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale,potrivit art. 106 alin (6) din Legea nr.227-Codul fiscal;

nnn) verifică documentaţia, emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, întocmeşte, actualizează și transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor;

ooo)întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR;

ppp) întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

qqq) urmărește aplicarea dispozițiilor legale în domeniul de activitate al Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimiceși centralizează datele din sistemul județean de monitorizare;

rrr) întocmește şi înaintează către MADR pentru aprobare, note anuale de fundamentare privind realizarea/reactualizarea şi finanţarea sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

sss) încheie contracte pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizăriiși reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură cuOficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice, pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare;

șșș) recepționează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;

ttt) sprijină Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări, precum şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate, potrivit art. 6 din HG 751/2010;

țțț) urmărește întocmirea planului de fertilizare precum şi stabilirrea măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale, potrivit HG nr. 78/2015;

uuu) verifică şi înaintează spre avizare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, documentaţia întocmită în vederea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;

vvv) aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;

www) eliberează avizul comun de redare/reintroducere a terenurilor în circuitul agricol împreună cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

xxx) centralizează, monitorizează, şi transmite Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, datele privind scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan

yyy) avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol conform art. 77 din Legea nr. 18/1991;

YYY1) Verifca datele tenice inscrise in proiectele de amenajament pastoral, precum s suprafetele din categoria de folosinta pajiti permanente inscrise in registrul agricol, intocmesc un registru, pe suport de hartie si electronic, cu suprafetle de paisti de proprietari, pe unitati administrativ-teritoriale si centralizat pe judet, pe care il transmitanual structurii omologate/smlare dn cadrul MADR, in vederea monitorizarii mentinerii suprafetei totale ocupate cu pajisti la data de 1 ianuarie 2007. 

 zzz) monitorizează depozitarea şi folosirea stratului de sol fertil decopertat de către titular, precum şi gestionează evidenţa depozitării şi folosirii stratului de sol fertil decopertat;

aaaa) verifică documentaţiile întocmite în vederea eliberării avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ şi solicită eliberarea acestuia Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

bbbb) asigură, prin personalul numit prin decizie a directorului executiv, implementarea legislației privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, sens în careînregistrează şi verifică documentele transmise de către primării în vederea înstrăinării terenurilor agricole;

cccc) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute de legislația în domeniu, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

dddd) emit avizul final/avizul negativ și îl transmite/înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens, precum și în copie la primăria la care a fost înregistrată oferta de vânzare;

eeee) transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;

ffff) transmit avizul negativ biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară;

gggg) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului, respectiv avizele finale/avizele negative emise de structura teritorială;

hhhh) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, precum și baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel judeţean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;

iiii) asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară și transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;

jjjj) desemnează în consiliile de filială ale ANIF un specialist în îmbunătăţiri funciare recunoscut pe plan local;

kkkk) comunică către OROIF lista membrilor consiliului de filială, aleşi de către beneficiarii serviciilor de îmbunătăţiri funciare întruniţi în Adunarea constitutivă, inclusiv numele preşedintelui, avizată de către directorul executiv;

llll) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind  exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, inclusiv cu privire la cea care le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta;

mmmm) rapoartele prevăzute la lit. de mai sus vor fi transmise la OROIF din cadrul MADR până cel mai târziu în cea de a zecea zi lucrătoare de la sfârşitul perioadei raportate;

nnnn) colaborează pe probleme tehnice cu Agenţia Naţională de ÎmbunătăţiriFunciare şi cu filialele/unităţile de administrare ale acesteia;

oooo) solicită asistenţă tehnică din partea filialei/unităţii de administrare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;

pppp) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind aplicarea actelor normative specifice;

qqqq) solicită OROIF din cadrul MADR formularea unor soluții unitare la nivel național privind rezolvarea diferitelor situații concrete apărute pe parcursul constituirii OIF;

rrrr) acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

ssss) verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind modificarea sau completarea statutului şi actului constitutiv ale OIF sau FOIF şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR;

șșșș) referatul prevăzut la lit. de mai sus va fi transmis la OROIF din cadrul MADR în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării acestuia şi, dacă este cazul, în acelaşi termen, conducerea direcţiei va sesiza organele locale de cercetare penală pentru a verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni;

tttt) pentru reorganizarea AUAI în OIF, specialiştii OROIF vor verifica modul în care au fost respectate procedurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea, autorizarea şi înregistrarea OIF şi de normele subsecvente;

țțțț) furnizează date şi informaţii necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră-sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

uuuu) furnizează date şi informaţii în vederea estimării emisiilor şi absorbţiilor gazelor cu efect de seră generate de gestionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor;

vvvv) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

wwww) elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

xxxx) raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul implementării Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

yyyy) execută şi alte atribuţii dispuse de către conducerea direcţiei și MADR, cu respectarea legislației în vigoare

(3) Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi  de promovare a schemelor de calitate

a) primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit de opis, cerere de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţuluişi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoaneiîmputernicite, în copie,în conformitate cu art.7alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

b) verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor ordinului de mai sus şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, conform art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

c) verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

d)întocmeşte procesul verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie;

e) menţionează în procesul - verbal, dacă este cazul, situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T., în conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

f) înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dosarul pentru înscrierea în R.N.P.T. însoţit de procesul-verbal de constatare, în conformitate cu art.7 alin. (7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

g) primeşte de la operatorul economic care doreşte să se înscrie în RNRC, întreaga documentaţie, în conformitate cu art.5 , alin. 1, de la lit. a) la i), din ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

h) verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului eventuale neconformităţi, conform  5, alin. 2) din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,  ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014  privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

i) verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesaţi, în conformitate cu cele dispuse prin art. 5, alin. 4 din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014  privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

j) întocmeşte procesul-verbal de constatare la faţa locului, prevăzut în anexa 2, prin care se certifică faptul că informaţiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care aceştia vor preleva şi sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformităţii, conform art.5, alin. 5) din ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

k) înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, din cadrul MADR, “Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform anexei 3 din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, însoțită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordin, procesul-verbal semnat de către reprezentantul DAJ şi a mun. Bucureşti şi de către solicitant, precum și raportul de încercare al probei analizate, potrivit prevederilor conform art. 5, alin. 7)  din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de către directorul executiv sau primite de la direcţiile de specialitate din cadrul MADR, respectiv acele atribuţii care au în vedere acte normative în vigoare,conform competenţelor;

m) participă la implementarea programului de promovare a legislaţiei comunitare şi naţionale,privind dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a produselor agricole şi alimentare pentru sistemele de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP, STG şi produse tradiţionale,reţete consacrate, produs montan);

o) participă la elaborarea/actualizarea/diseminarea materialelor de informare pentru fermieri/ membrii asociațiilor (ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind măsurile de implementare a sistemelor de calitate pentru dezvoltare rurală;

 (4) Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte

 1. elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, iniţiere si formare profesională continuă în funcţie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv pentru zona montană, de obiectivele şi tematicile prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 2. întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru cursurile de iniţiere şi formare profesională continuă;

 3. răspunde de transmiterea documentelor la Comisia Județeană de Autorizare, în termenul impus de actele normative în vigoare;

 4. colaborează cu instituţiile specializate din învăţământ şi cercetare de la nivel județean, precum și cu Agenția Zonei Montane, pentru elaborarea programelor de pregătire şi a suporturilor de curs necesare transmiterii cunoştinţelor de bază, conform tematicilor de pregătire;

 5. organizează cursuri de instruire, iniţiere şi formare profesională continuă în colaborare cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cercetare agricolă, agenţii economici din agricultură sau alte domenii, după caz;

 6. participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;

 7. realizează activități de informare și instruire a beneficiarilor Măsurilor PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 și altele, la solicitarea MADR;

 8. realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sistemele de calitate naţionale şi europene;

 9. elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

 10. realizează documentaţia necesară pentru desfăşurarea cursurilor precum şi a examenelor de evaluare;

 11. răspunde de gestionarea certificatelor de absolvire/calificare şi de evidenţa acestora;

 12. asigură transmiterea informaţiilor de la furnizorii de specialitate către producătorii agricoli din raza teritorială în care acţionează (institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, instituţii cu atribuţii în elaborarea şi/sau implementarea politicilor agricole, unităţi de învăţământ agricol, furnizori de imput-uri etc.);

 13. realizează diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare ADER, finanţate de MADR prin planul sectorial, prin acţiuni specifice consultanţei;

 14. colaborează cu unităţile de cercetare în vederea armonizării obiectivelor şi temelor de cercetare-dezvoltare, cu cerinţele fermelor mici si mijlocii orientate spre piaţă;

 15. asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

 16. ține evidența beneficiarilor programelor de formare și întocmește rapoarte de activitate, în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;

 17. identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;

 18. elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de promovare și elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene și naționale, inclusiv pentru zona montană;                                       

 19. realizează activități de informare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de accesare a măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură;

 20. informează persoanele interesate asupra oportunităților și responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană și națională, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru accesarea fondurilor alocate, implementare a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori;

 21. elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obținerea de finanțare prin măsurile PNDR;

 22. realizează activități de consiliere și asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale, inclusiv pentru fermierii din zona montană;

 23. realizează activități de consiliere și asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăți pentru proiectele aflate în perioada de finanțare;

 24. realizează activități de monitorizare a proiectelor aflate în perioada de implementare până la finalizarea acestora;

 25. ține evidența beneficiarilor și potențialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;

 26. întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;

 27. asigură legătura permanentă cu Agențiile de plăți (AFIR si APIA);

 28. întocmește și elaborează documentații tehnice și statistice pentru credite bancare;

 29. elaborează documentația necesară și întocmește proiecte de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare;

 30. elaborează, multiplică și distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu informații utile în domeniu;

 31. alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcției pentru agricultură a municipiului București.

  (5) Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA

 1. realizează activități de asistență tehnică beneficiarilor formelor de sprijin naționale și europene, în vederea respectării cerințelor, a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori și a codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

 2. realizează activități de asistență tehnică și consiliere beneficiarilor măsurilor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020 pentru implementarea anjajamentelor asumate;

 3. acordă sprijin fermierilor prin informarea și asistența tehnică de specialitate pentru completarea corectă a cererilor unice de plată în vederea obținerii subvențiilor de la APIA, inclusiv pentru zona montană;

 4. asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;

 5. realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea documentației specifice în vederea eliberării avizului consultativ necesar obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

 6. realizează activități de consiliere şi asistenţă tehnică, economică, managerială şi juridică pentru constituirea şi funcţionarea formelor asociative în agricultură, inclusiv pentru cele din zona montană;

 7. acordă consultanță privind legislația națională și comunitară din domeniu precum și îndrumarea producătorilor în vederea alinierii la aceste norme;

 8. participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;

 9. participă la elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate (reviste, ziare, cărţi, ghiduri, broşuri, pliante, postere, proiecte tehnico-economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate), în vederea realizării fluxului informaţional către fermieri şi diseminării rezultatelor cercetării;

 10. participă/contribuie la organizarea de târguri, expoziții, seminarii, simpozioane, vizite și schimburi de experiență, conform programului de activitate;

 11. realizează materiale audio-vizuale, participă la emisiuni radio/tv pentru informarea fermierilor şi promovarea tehnologiilor inovatoare şi a legislaţiei naţionale/europene;

 12. realizează în colaborare cu unitățile de cercetare, învățământ și furnizori de imput-uri, loturi demonstrative în domeniile vegetal şi zootehnic şi demonstraţii practice în ferme pentru urmărirea verigilor tehnologice;

 13. realizează activități de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, de identificare a operatorilor economici și acordă asistență tehnică pentru completarea documentației în vederea obținerii atestatului;

 14. întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;

 15. colectează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza județului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicația software RICA;

 16. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;

 17. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;

 18. păstrează modulul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei;

 19. verifică, testează, validează şi centralizează prin intermediul aplicaţiei software, chestionarele exploataţiilor agricole participante la RICA;

 20. corectează erorile apărute în sistemul de verificare RICA1 la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;

 21. verifică, prin deplasări în teritoriu, îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

 22. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;

 23. colaborează cu reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociațiilor profesionale și interprofesionale în vederea identificării fermierilor participanţi la RICA;

 24. colaborează cu reprezentanții serviciului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;

 25. coordonează şi verifică activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 – “Agricultură”;

 26. reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;

 27. colectează, prelucrează şi raportează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanţii MADR la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;

 28. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;

 29. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E. în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;

 30. păstrează modul de codificare al exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei în cazul în care nu semnează contracte de colectare în sistem privat;

 31. la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;

 32. verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;

 33. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;

 34.  elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de asistență tehnică, popularizare și RICA;

 35. identifică nevoia de consultanță și formare profesională la nivel local în vederea elaborării programului anual de activități, inclusiv pentru zona montană;

 36. organizează, implementează și evaluează programe de calificare profesională și instruire;

 37. identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;

 38. realizează activități de asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale;)

 39. asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploataţiei agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

 40. participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;

 41. realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare

 42. participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;

 43. realizează/actualizează baza de date privind exploataţiile agricolede pe raza de activitate, formele asociative, furnizori de input-uri (echipamente, utilaje, seminţe, material săditor etc.), spaţii de depozitare, cultivatori de plante energetice etc.;

 44. ține evidența acțiunilor de identificare, consiliere, asistență tehnică individuală și consiliere a producătorilor agricoli și realizează baza de date prin completarea Fișei fermierului (FF3);

 45.  alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcției pentru agricultură a municipiului București

Art. 3 Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață

 1. inspectează plantaţiile viticole, spaţiile de producere şi/sau stocare a produselor vitivinicole, precum şi vehiculele care transportă aceste produse;

 2. inspectează spaţiile comerciale şi/sau depozite şi vehiculele care deţin în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului, produse vitivinicole sau alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol;

 3. verifică produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii vinurilor şi alte produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora;

 4. verifică datele contabile şi alte documente legate de produsele vitivinicole şi a substanţelor sau produselor destinate producerii de vinuri şi alte produse vitivinicole, putând realiza copii sau extrase ale acestor documente;

 5. prelevează probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării;

 6. colaborează cu alte organisme de control pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole;

 7. dispune refacerea documentelor, oprirea transportului în cauză sau interzicerea comercializării produsului(lor) respectiv(e), la constatarea unor nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac;

 8. urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie cu finanţare comunitară;

 9. verifică respectarea prevederilor legale privind practicile şi tratamentele admise în producerea vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse pe bază de must şi vin;

 10. verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale: acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia în vigoare;

 11. verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole destinate comercializării;

 12. verifică calitatea din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei fizico-chimice, autenticitatea şi provenienţa vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a celorlalte produse vitivinicole provenite din producţia internă, alte state ale Uniunii Europene sau ţări terţe;

 13. interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole prin inventarierea şi aplicarea sigiliului asupra acestor loturi atunci când există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei;

 14. prelevează probe din produsele vitivinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice şi fizico-chimice în laboratoare pentru controlul calităţii şi igienei vinului, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

 15. prelevează probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor şi a altor produse vitivinicole, în vederea analizării caracteristicilor şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens;

 16. constată în baza buletinelor de analiză dacă vinurile şi alte produse vitivinicole sunt produse şi/sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 17. exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor, şi a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică protejată, precum și a vinurilor varietale, verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare;

 18. interzice comercializarea, dispune şi urmăreşte utilizarea în scopuri industriale, sau după caz, distrugerea şi/sau denaturarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse vitivinicole, improprii consumului uman direct;

 19. aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinaţia industrială sau distrugerea loturilor în cauză sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ș)urmăreşte respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole;

t.verifică corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic precum şi depunerea în termen a acestora;

ț) sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracţiuni comise de către operatorii economici din sectorul vitivinicol;

u. aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole;

v. efectuează controlul de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă, import țări terțe și export;

x. întocmeşte şi întreţine baza de date a operatorilor din sectorul legume şi fructe proaspete;

y. verifică respectarea prevederilor Legii nr. 145/ 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

z.efectuează monitorizarea loturilor de legume şi fructe prospete importate din ţări terţe agreate;

w.verifică modul de aplicare a tehnologiilor de producţie, a bunelor practici agricole, ia măsuri şi face propuneri pentru înlăturarea deficienţelor;

aa.participă, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului sau altor instituţii abilitate, la verificarea activităţii specifice serviciilor şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;

bb. pe baza concluziilor rezultate din inspecţiile efectuate, întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate;

cc. ţine sub strictă evidenţă dosarele rezultate în urma inspecţiilor efectuate şi răspunde direct pentru confidenţialitatea lor;

dd. verifică şi urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a inspecţiilor efectuate;

ee.controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind înfiinţarea şi desfiinţarea plantaţiilor de vii, pomi şi arbuşti fructiferi;

ff.transmite lunar rapoarte de activitate şi ale controalelor efectuate în baza Tematicilor speciale de inspecţii, compartimentului ISCTPVLF de la nivel de minister

gg.efectuează controlul de conformitate la loturile de legume şi fructe proaspete ce urmează procedura de retragere de pe piaţă (Reg. Consiliului 1182/2007, Reg. (UE) nr.543/2011);

hh.verifică modul de realizare a condiţiilor prevăzute în Ordinul 390/2009 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logo-ului comunitar;

ii.avizează autorizaţiile de înfiinţare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi;

jj.efectuează controale oficiale tuturor cultivatorilor de plante modificate genetic, până la nivel de solă;

kk.verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind organismele modificate genetic, fiind abilitaţi să efectueze controale în cultură, să preleveze probe şi să verifice documentele cultivatorilor de plante modificate genetic;

ll.verifică faptic datele incluse în declaraţiile completate de cultivatori conform declaraţiilor fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută;

mm.verifică respectarea măsurilor de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale,  prevăzute de legislația în vigoare;

nn.verifică distanța de izolare, prevăzută de legislația în vigoare;

oo.participă la următoarele acţiuni care se întreprind pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic: evaluarea producţiei şi întocmirea fişelor de evaluare a producţiei; urmărirea recoltării şi întocmirea de procese-verbale de recoltare; urmărirea activităţii de depozitare a producţiei; urmărirea activităţii de livrare a producţiei, cu evidenţierea tuturor cantităţilor livrate, a destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpărătorului; urmărirea stocurilor la cultivatori;

pp.actualizează periodic baza de date judeţeană a operatorilor economici care produc, depozitează şi comercializează îngrăşăminte chimice în România;

rr.verifică prin sondaj respectarea conformităţii îngrăşămintelor chimice care se produc, importă, depozitează şi comercializează în România;

ss.organizează şi efectuează controlul calităţii fertilizanţilor care circulă pe piaţă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;urmăreşte modul de depozitare, de ambalare şi etichetare a fertilizanţilor conform legislaţiei în vigoare;

șș) verifică documentele de provenienţă, existenţa certificatului de conformitate, a documentelor privind originea fertilizanţilor pentru a asigura trasabilitatea acestora;

tt) verifică cerinţele speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot, acestea trebuie să aibă dovada efectuării testului de rezistenţă la detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piaţă, dar şi pentru cele provenite din ţări terţe, dacă este cazul;

țț) asigură prezenţa obligatorie a inspectorului în unităţile de producere a îngrăşămintelor, în momentul prelevării probelor în vederea efectuării testului de rezistenţă la detonabilitate pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot

uu) asigură prezenţa inspectorilor împuterniciţi la controlul vamal al mijloacelor de transport, la solicitarea birourilor vamale în baza convocării şi confirmării, pentru verificarea certificatelor de abilitare a mostrelor de îngrăşăminte şi a îngrăşămintelor, dar şi a celorlalte documente de însoţire a acestora, cu ocazia importului de îngrăşăminte provenite din ţări terţe;

vv) asigură verificarea conformităţii îngrăşămintelor provenite din ţări terţe şi a documentelor care au stat la baza introducerii lor pe piaţă;

ww) asigură urmărirea modului de manipulare, transport şi depozitare, conform fişei tehnice de securitate a îngrăşămintelor chimice, care va însoţi obligatoriu îngrăşământul la comercializare;

xx) asigură urmărirea modului de ambalare şi etichetare a îngrăşămintelor conform legislaţiei în vigoare, precum şi a fişei tehnice de securitate, emisă de producător;

yy) interzice de la comercializare cantităţile de îngrăşăminte care nu corespund cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

zz) asigură verificarea, în structurile de vânzare cu amănuntul, a respectării condiţiilor de comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, conform art. 11 din O.U.G.nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;

aaa) asigură verificarea respectării prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie;

bbb) asigură verificarea legalităţii atestatului şi a logoului de produs tradiţional, conform O.M. nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;

ccc)asigură verificarea legalităţii eliberării şi utilizării atestatului şi a logoului reţetei consacrate româneşti, conform O.M. nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

ddd) asigură  verificarea respectării regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor la producători, ambalatori şi la unităţile de desfacere cu amănuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;

eee)asigură verificarea producătorilor, centrelor de ambalare, colectorilor şi angrosiştilor;

fff) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul încălcării prevederilor legislaţiei în domeniu;

ggg) verificarea, și controlul activității pe filiera cerealelor, verificarea anuală a unităţilor de depozitare pentru produsele agricole, care deţin autorizaţii de depozit, și modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizațiilor;

hhh)verificarea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică prin inspecţia pe teren a operatorilor aflaţi sub contract cu organismul respectiv avându-se în vedere următoarele:

hhh1)verificarea pe teren a respectării de către organismele de inspecţie şi certificare a cerinţelor minime de control cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei;

hhh2)verificarea obiectivităţii inspecţiilor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare;

hhh3) verificarea eficienţei activităţii organismelor de inspecţie şi certificare

hhh4)identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecţie desfăşurată de organismele de inspecţie şi certificare la operatorii aflaţi sub contract;

hhh5) informarea structurii responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice din cadrul MADR privind neconformităţile constatate;

iii)verificarea operatorilor din eşantionul supus controlului, stabilit în conformitate cu prevederile OM nr. 895/2016. Eşantionul cuprinde un număr de operatori decis în fiecare an, ce reprezintă minimum 5% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de control;

jjj)verifică operatorii economici care exploatează suprafeţe mari şi care obţin producţii peste media obţinută în sistem convenţional în zonă unde îşi desfăşoară activitatea;

kkk)participă împreună cu inspectorul organismului de inspecţie şi certificare la prelevarea de probe de la operatorii economici care obţin producţii mari şi care efectuează tranzacţii în afara teritoriului României;

lll)verificarea operatorilor economici conform prevederilor HG nr. 131/2013;

mmm)constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform art. II, alin. (3) din Ordonanţa nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice împreună cu reprezentanţii structurii responsabile cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, din cadrul MADR;

nnn) Constata contraventiile reglementate la art.14 alin.(1) lit.g) – n) din OUG nr.34/2013 si aplica sanctiunile aferente acestora prevazute la art. 14 alin (2) si (3) din OUG nr.34/2013.

nnn1)controlul modului de atribuire crescatorilor de anmale a paistilor aflate in administrarea consiliilor locale, precum si modul in care se aplica si se respecta prevederile din amenajamentele pastorale. – vezi ORDIN 805/18.03.2020

ooo)verificarea pe teren a inspecţiilor realizate de organismele de control pe domenii de activitate;

ppp)întocmirea procesului verbal de constatare şi anexarea acestuia la formularul de control specific fiecărui domeniu de activitate;

qqq)transmiterea către MADR a proceselor verbale întocmite în conformitate cu prevederile HG nr. 131/2013 şi ale Ordonanţei nr. 29/2014, în caz de constatare a neconformităţilor;

rrr)verificarea modului în care se respectă reglementările în vigoare privind livrarea, transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;

sss) verificarea respectării de către operatorii economici deţinători de autorizaţii de depozitare a cerinţelor minimale în comercializarea cerealelor (existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, a facturilor fiscale, a contractelor de prestări servicii şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole, bonuri de transport, avize de însoţire a mărfii, buletine de analiză a calităţii produsului pentru fiecare mijloc de transport, fişe de magazie, etc.;

șșș) verificarea existenţei la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor; ttt) verificarea asigurării trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării stocurilor de cereale;

țțț) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor OUG nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MAPDR nr. 222/2006;

uuu)verificarea modului de respectare a prevederilor OUG nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzarea a datelor statistice;

vvv) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor OUG nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA ;

www)verifică, la solicitarea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care a fost desemnat Administratorul certificatelor de depozit, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate, și propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;

xxx)verifică, la solicitarea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care au fost desemnate Entitățile Mandatate, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate, și propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;

yyy)verifică menținerea conditiilor care au stat la baza acordării licentei de depozit, consatată contraventiile si aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr.101/2014 și de Hotărârea de Guvern nr. 169/2015;

zzz)transmiterea lunară a rapoartelor de activitate privind controalele efectuate conform OUG nr.12/2006 şi HG nr.169/2015 între 1-10 ale lunii următoare, pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară;

aaaa)transmiterea trimestrială a rapoartelor de activitate privind modul de respectare a prevederilor OUG nr. 67/2008 şi Ordinului MADR nr. 445/2008 de către unităţile de raportare (producătorii, depozitarii, comercianţii şi procesatorii reprezentativi pe piaţa agricolă), între 1-10 ale lunii din trimestrul următor;

bbbb)participă la alte acţiuni de control organizate la nivelul MADR, în baza unor tematici de inspecţie, verificare şi control aprobate de către conducerea MADR;

cccc)urmare a unor sesizări şi petiţii repartizate spre rezolvare Direcţiei Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control, de către conducerea MADR., participă la verificarea şi soluţionarea acestora;

dddd)controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ teritoriale/ exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program;

eeee)verifică periodic, la importatorii de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat, autorizaţi de MADR şi, după caz, la operatorii care realizează transformarea seminţelor importate, modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizaţiilor de importator, precum şi operaţiunile efectuate;

ffff)verificarea culturilor de plante ce contin substanțe stupefiante și psihotrope;

gggg)verifică respectarea suprafetelor și a culturii de tutun declarate cu privire la lucrările agrotehnice specifice, potrivit legislației în vigoare;

hhhh)verifica declarațiile de livrare a tutunului, evidenta acestora și modul de respectare a obligațiilor unității prim procesatoare de tutun brut prevăzute de legislația în vigoare;

iiii)verifică luarea, de către titularul obiectivului de investiţie, a măsurilor prealabile executării obiectivelor de investiție, de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în urma excavării, a măsurilor corespunzătoare de a nu degrada terenurile şi culturile din zona limitrofă, altele decât cele prevăzute în documentaţia de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea, precum și a măsurilor corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum şi măsuri pentru a evita afectarea terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel;

jjjj)verifică şi constată amplasarea obiectivelor de investiţie pe terenurile agricole situate în extravilan, fără aprobările de scoatere din circuitul agricol, în condiţiile prevăzute de lege, modul de utilizare a terenului pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, precum și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan;

kkkk)verifică şi constată executarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor în termenul stabilit prin documentul de aprobare a scoaterii din circuitul agricol sau de reintroducere în circuitul agricol;

llll)constată contravenţiile reglementate la art. 111 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 1071, art. 112 şi 113 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

mmmm)verifică şi constată amplasarea altor obiective de investiţie decât cele prevăzute la art. 5 alin.(3) din OUG nr. 34/2013, pe terenurile agricole situate în extravilan, având categoria de pajişti permenante, în condiţiile prevăzute de lege;

nnnn)constată contravenţiile reglementate la art. 14 alin. (1) lit. h) şi i) din OUG nr. 34/2013 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 34/2013;

oooo)constată contravenţiile prevăzute de legislația privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi aplică sancţiunile, prin personalul împuternicit;

pppp)constată faptele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot constitui infracţiuni şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;

qqqq)constată fapte care pot constitui contravenţii de natura celor prevăzute de art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;

rrrr)controlează bianual, în teren, modul de exploatare, întreţinere, reparaţie şi de asigurare a pazei infrastructurilor de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietate/ folosinţa organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF)/federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF);

ssss)verifică la fiecare OIF şi FOIF dacă situaţiile financiare anuale au fost supuse auditului de către auditori externi independenţi, potrivit legii, şi dacă acestea au respectat prevederile din Normele tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi din Normele privind modelul registrelor ce se vor ţine de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin de ministru;

șsșș) verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumite în continuare OIF sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) şi a celor de transmitere în proprietate a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condițiile legislației în domeniu şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

tttt)controlează respectarea aplicării corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, conform legislaţiei în vigoare şi aplică sancţiuni acolo unde constată încălcări ale acesteia;

țțțț) exercită controlul tehnic pe toate fazele aplicării sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi aplică sancţiunile care se impun;

uuuu)verifică inopinat prin sondaj sau la cerere activitatea referitoare la acest domeniu a clasificatorilor, a agenţiilor de clasificare a carcaselor şi a abatoarelor, astfel:

- în cazul inspecţiei prin sondaj, inspectorul zonal verifică în prezenţa sau în absenţa clasificatorului cel puţin 40 de carcase ale aceleiaşi specii în abatoarele mari, 25 de carcase ale aceleiaşi specii în abatoarele mici sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul efectuării controlului, conform normelor tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare. Pentru carcasele de porc se verifică dacă metoda de clasificare folosită este aplicată în mod corect, conform procedurilor descrise în manualul clasificatorului de porcine, elaborat de Comisia de clasificare a carcaselor;

- în cazul inspecţiei la cerere, inspectorul zonal împreună cu un reprezentant al Comisiei de clasificare a carcaselor verifică cele menţionate mai sus şi participă la soluţionarea contestaţiilor referitoare la clasificarea carcaselor;

vvvv)efectuează prin sondaj un număr minim de două inspecţii pe trimestru;

wwww)întocmesc rapoartele de inspecţie, în urma inspecţiei efectuate prin sondaj sau la cerere, şi le transmit inspectorului-şef şi Comisiei de clasificare a carcaselor;

xxxx)instruiesc împreună cu Comisia de clasificare a carcaselor clasificatori pentru clasificarea carcaselor de bovine şi ovine;

yyyy)verifică dacă echipamentele folosite la clasificarea carcaselor de porcine sunt autorizate de Comisia de clasificare a carcaselor şi aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, cu modificările şi completările ulterioare;

zzzz) verifică aplicarea grilei de preţuri la preţul negociat pentru nivelul de referinţă, înscrierea acestuia în raportul de clasificare şi plata către producător;

aaaaa) verifică trasabilitatea carcaselor de porcine, bovine şi ovine pe baza documentelor specifice;

bbbbb) verifică respectarea obligaţiei de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare a carcaselor datele privind rezultatul clasificării;

ccccc) verifică achitarea lunară a cotei procentuale de 15% din tariful de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor;

ddddd) verifică afişarea de către abatoare a tarifului de clasificare şi a grilei de preţuri;

eeeee) cel puţin 2 inspectori zonali verifică omogenitatea clasificării la nivel naţional, a subevaluării sau supraevaluării carcaselor, astfel:

- verifică trimestrial toţi clasificatorii care execută clasificarea carcaselor de porcine, bovine şi ovine în abatoare, pentru a putea compara rezultatele clasificării;

- controlează cel puţin 100 de carcase din fiecare specie în abatoarele care clasifică peste 200 de porci/săptămână şi/sau peste 75 de bovine/săptămână;

- controlează cel puţin 40 de carcase din fiecare specie în abatoarele care clasifică sub 200 de porci/săptămână şi/sau peste 20 de bovine/săptămână;

- controlează cel puţin 40 de carcase de ovine sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul efectuării controlului, numai în abatoarele care au optat pentru efectuarea clasificării carcaselor de ovine;

fffff) întocmesc o balanţă, în urma verificării omogenităţii clasificării la nivel naţional, care cuprinde procentele de subevaluare sau supraevaluare a clasificării realizate de clasificatori faţă de rezultatele clasificării obţinute în urma inspecţiei şi o transmit inspectorului-şef şi Comisiei de clasificare a carcaselor;

ggggg) verifică modul în care au fost respectate prevederile din protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului, şi din procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte rapoarte aprobate de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru perioada 1 octombrie anul anterior până la 31 martie anul în curs şi pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie anul în curs;

hhhhh) solicită OIF sau FOIF să execute, unde este necesar, lucrări pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

iiiii) îndeplinește atribuții de monitorizare a modului de implementare a Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România;

jjjjj) prelucrează datele cu privire la prețurile cerealelor și oleaginoaselor de pe piețele reprezentative din România, transmise de operatorii economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare, procesare și le transmite la direcția de specialitate din cadrul MADR în fiecare zi de marți pentru săptămâna anterioară raportării, conform anexei nr.1 din Ordinul nr.445/2008;

kkkkk) monitorizează evoluţia pieţei pe filiera de produs prin colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor de preţ pentru fructe şi legume de la operatorii economici şi transmiterea datelor către MADR, conform anexei nr.4 din Ordinul nr.445/2008 ;

lllll) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie.....”, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a, cuprinsă în PSNA);

mmmmm) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul ...” (cercetarea statistică Agr 2b cuprinsă în PSNA);

nnnnn) centralizează şi transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia „Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul anului”, pentru anul anterior (cercetarea statistică  cuprinsă în PSNA);

ooooo) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Situaţia Statistică a terenurilor (SST) la 31 decembrie anul...” conform chestionarului transmis de INS prin MADR (cercetarea statistică cuprinsă în PSNA);

ppppp) efectuează estimări privind suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar şi producţia totală pentru principalele culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR, în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene (cercetare statistică „Estimări preliminare privind producţia vegetală” cuprinsă în PSNA);

qqqqq) întocmeşte lunar situaţia „Raport tehnic-operativ (Agr 6a) al activitaţii zootehnice și de procesare a produselor agricole de origine animala la data de...”, pe judeţ şi sectoare de activitate, în vederea realizării cercetării statistice „Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

rrrrr) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR date privind stocurile cantitative de: grâu, orzoaică, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia de la deţinători, în vederea realizării cercetarii statistice „Stocuri cantitative de produse agricole” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

sssss) întocmeşte statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional în vederea asigurării cu informaţii operative a MADR şi în vederea realizării cercetarii statistice „Agricultura ecologică ” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

șșșș) întocmeşte trimestrial, pentru fiecare din primele trei trimestre ale anului, situaţia „Producţia vegetală şi producţia animală realizate în perioada 01 ianuarie - ... ”, conform termenelor şi machetelor transmise de INS prin MADR, pentru realizarea cercetării statistice „Conturile economice din agricultură” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

ttttt) întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR lucrările „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului...”, şi „Programul producţiei agricole, vegetală şi animală pentru anul... ” pe total  judeţ şi sectoare de proprietate;

țțțțț) întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR;

uuuuu) realizează situaţia operativă privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

vvvvv) colectează informațiile de preț de la operatorii economici privind carnea de pasăre, carnea de ovine și ouă consum, în vederea transmiterii datelor la MADR și DGAgri;

wwwww) întocmeşte lunar “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate,conform Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 1019/2014 prin care se aprobă Programul Statistic Naţional Anual;

xxxxx) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea ministerului.

Art. 4 Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice

a) organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop;

în cursul exerciţiului bugetar anual, în colaborare cu unităţile subordonate, asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;

b) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, şi asigură depunerea acestora la minister, la termenele stabilite de acesta;

c) întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;

d) asigură întocmirea necesarului de fonduri şi transmiterea acestuia la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat;

e) asigură relaţiile direcţiei pentru agriculturăcu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control pe linia activităţii financiar contabile, privind îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, prevăzute de actele normative în vigoare;

f) întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;

g) elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei programul de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta ;

h) înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economico-financiar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare ;

i) întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu;

j) controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor ;

k) inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;

l) întocmeşte notele contabile şi centralizatoarele pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;

m) efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.);

n) întocmeşte planul de casă ;

o) întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;

p) asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.

r) asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei, finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;

s) asigură fundamentarea şi susţine propunerile pentru utilaje şi dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;

ș) întocmeşte documentaţiile pentru avize de combustibil, asigură înaintarea şi susţinerea acestora la organele avizatoare pentru obţinerea acordurilor;

t) analizarea documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;

ț) elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;

u) asigură participarea, conform legislaţiei, la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii, la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii, siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;

v) verifică respectarea şi aplicarea normelor metodologice în contractarea şi achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, a derulării fondurilor de la buget;

w) asigură procurarea în limitele bugetului aprobat, a materialelor administrativ-gospodăreşti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice ;

x) organizează activitatea de întreţinere şi curăţenie a locurilor de muncă, a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi încălzire;

y) întocmește şi ţine la zi evidența tehnico-operativă a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb ;

z) organizează şi răspunde de paza sediului instituţiei ;

aa) asigură programul de întreţinere revizii şi reparaţii a mijloacelor fixe, maşinilor şi a utilajelor din dotarea unităţii

bb)asigură eliberarea foilor de parcurs şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport

cc) ia măsuri în vederea organizării activităţii de întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie

dd)gestionează bonurile de consum şi piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare ;

ee) asigură activitatea de secretariat, asigurând primirea şi înregistrarea tuturor  documentelor interne sau din afara instituţiei, precum şi expedierea acestora;

ff) răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;

gg) asigură evidenţa, selecţionarea, păstrarea documentelor create şi deţinute în arhiva direcţiei;

hh) întocmește şi supune spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a structurii organizatorice a direcţiei şi a statelor de funcţii şi de personal ;

ii) verifică şi asigură îndeplinirea condiţiilor pentru selectarea şi angajarea personalului ;

jj) asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare;

kk) ia măsuri pentru întocmirea şi păstrarea contractelor individuale de muncă și a dosarelor personale ale salariaţilor;

ll) întocmeşte planurile anuale de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul lor de realizare;

mm) întocmeşte documentele de angajare şi de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu, după caz, pentru salariaţi;

nn)întocmeşte şi actualizează evidenţa permanentă a  vechimii în muncă a personalului în vederea acordării drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;

oo) întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte respectarea acesteia;

pp) asigură procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare ;

qq) pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ia măsuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;

rr) asigură procesul de întocmire a fişelor de post pentru toate funcţiile prevăzute în statul de funcţii aprobat;

ss) întocmeşte şi asigură transmiterea în termen a dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii direcţiei .

șș) asigură cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea internă a direcţiei;

tt)urmăreşte întocmirea contractelor comerciale şi civile şi soluţionarea neînţelegerilor generate de încheierea şi executarea acestora;

țț) urmăreşte obţinerea copiilor de pe sentinţele sau deciziile pronunţate de instanţele de judecată precum şi legalizarea şi investirea lor cu formulă executorie, după ce acestea au rămas definitive, solicitând executarea silită a acestora, dacă este cazul;

uu) asigură comunicarea către compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate ;

vv) asigură procesul de verificare şi îndrumare a activităţii de urmărire a debitelor ;

ww) ia măsuri pentru prevenirea litigiilor patrimoniale şi a pagubelor care fac obiectul acestor litigii ;

xx) ia măsuri pentru organizarea bazei de documentare a instituţiei care include colecţia de monitoare oficiale;

yy) ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa compartimentelor din carul direcţiei a actelor normative apărute, asigurând asistenţa juridică pentru aplicarea corectă a acestora;

zz)asigură consultanța de specialitate, întocmește avize și opinii cu caracter juridic;

aaa)asigură reprezentarea direcției în fața instanțelor, în baza împuternicirilor date de directorul executiv al acesteia;

bbb) întocmește toate actele procedurale necesare în vederea reprezentării direcției în fața instanțelor judecătorești;

ccc) exercită căile de atac ordinare și extraordinare pentru îndreptarea hotărârilor pronunțate de instanțe;

ddd) ține evidența tuturor cauzelor aflate în instanțe;

eee) avizează din punct de vedere juridic toate documentele emise în cadrul direcției, documente care poartă semnătura directorului executiv al acesteia;

fff)elaborează, împreună cu structurile abilitate din cadru lministerului,  planul de măsuri tehnico organizatorice, pentru sectorul public şi privat,care să permită continuarea lucrărilor agricole pe timp de război;

ggg) elaborarează  propuneri  de măsuri  pentru  asigurarea  principalelor  produse agroalimentare destinate forţelor sistemului naţional de apărare şi nevoilor de hrană ale populaţiei în condiţii de război;

hhh) prezintă Compartimentului Probleme Specialedate şi  informaţii privind potenţialul economic şi  uman în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice,conform legii;

iii) întocmeşte şi reactualizează   permanent Registrul pentru evidenţa militară a personalului angajat;

jjj) întocmeşte conformH.G.nr.338/2002 fişe de evidenţă tuturor angajaţilor;

kkk) ţine permanent legătura cu centrele  militare  teritoriale de sector şi judeţene în legăturăcu situaţia militară a angajaţilor;

lll)Asigură în calitate de Registratură primirea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei de la/şi la autorităţile publice centrale, locale, instituţiile publice, operatori economici sau persoane fizice;

mmm) franchează ş iexpediază corespondenţa elaborată în cadrul direcției agricole județene/direcției agricole a municipiului București.

nnn) asigură evidenţa,păstrarea,procesarea,multiplicarea,manipularea,transportul,transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate;

ooo) asigură un delegat împuternicit pentru transportul şiexecutarea operaţiunilor depredare –primirea corespondenţei clasificate;

ppp) ține  evidenţa  documentelor   elaborate  în  urma  activităţilor      efectuate  şi  asigură confidenţialitatealor.

qqq) asigură organizarea instruirii salariaţilor instituţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către conducătorul instituţiei, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi sindicat sau reprezentanţii salariaţilor);

rrr) identififică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare  component a sistemului de muncă;

sss) elaborează, îndeplinește, monitorizează și actualizează planul de prevenire și protecție;

șșș) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activitățiilor unității;

ttt) asigură verificarea însușirii și aplicării de către salariați a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilitățiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;

țțț) elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, asigurarea informării și instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă;

uuu) elaborează programul de instruire-testare la nivelul unității;

vvv) evidențiază zonele cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101 -107 din HG nr. 1425/2006;

www) evidențiază posturile de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

xxx) verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare și avertizare;

yyy) informează angajatorul în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă și propune măsuri de prevenire și protecție;

zzz) urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control;

aaaa) întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și protecție;

bbbb) elaborează și participă la aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituției;

cccc) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în cadrul instituției;

dddd) propune includerea în bugetul instituției a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor;

eeee) îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor;

ffff) organizează și asigură instruirea salariațiilor din instituție conform OMI nr. 712/2005 și a OMI nr. 786/2005 privind cunoașterea și respectarea normelor PSI;

gggg) prezintă conducerii instituției semestrial, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;

hhhh) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor solicitanţilor (petenţilor) şi a solicitărilor de informaţii de interes public;

iiii) organizează evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanţi;

jjjj) răspunde de întocmirea şi publicarea unui raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;

kkkk) ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

llll) înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;

mmmm) organizează  funcţionarea Punctului de informare-documentare;

nnnn) monitorizează întrebările presei în sensul asimilării de date pentru eventualele probleme ce trebuie soluţionate;

oooo) ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;

pppp) asigură furnizarea către ziarişti într-o manieră promptă şi completă, a informaţiilor de interes public ce privesc activitatea direcţiei;

qqqq) asigură acordarea acreditărilor ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare;

rrrr) asigură informarea în timp util şi acordă accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de direcţie;

ssss) ia măsuri de retragere a acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii direcţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de către respectivul ziarist;

șșșș) asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut acreditarea.

Art. 5  Compartimentul audit intern

 a) elaboreazăși înaintează directorului executiv al direcției, în vederea aprobării, proiectul planului anual de audit public intern;

b) elaborează propuneri de acțiuni pentru programul de asigurare și de îmbunătățire a calității activității de audit public intern și le înaintează directorului direcției;

c) asigură realizarea misiunilor de audit public intern aprobate de către directorul executiv al direcției, cuprinse în planul anual de audit public intern;

d) efectuiază cel puțin odată la trei ani auditarea tuturor activităților desfășurate de direcție;

e) aduce imediat la cunoștință directorului executiv al direcției iregularitățile sau posibilile prejudicii identificate;

f) participă la acțiuni inițiate și iorganizate de către MADR pe linia instruirii profesionale și a respectării codului de etică;

g) raportează anual către MADR constatările rezultate din misiunile de audit;

h) asigură confidențialitatea datelor și informațiilor cuprinse în rapoartele de audit public intern;i)realizează misiuni de consiliere conform procedurii;

j)verifică elaborarea procedurilor operaționale existente la nivelul direcției;

k)realizeazăși alte atribuții dispuse de conducerea direcției în condițiile legii.

P A R T E A    III DISPOZIŢII FINALE

Art. 6 Prezentul regulament se completează cu fişele tuturor posturilor de conducere şi de execuţie din statul de funcţii al direcţiei, elaborate prin grija conducerii instituţiilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 7(1)Toţi angajaţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligaţi să cunoască şi să aplice întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii din care fac parte.

(2) În acest scop, conducerile serviciilor şi ai compartimentelor organizatorice vor lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor regulamentului, iar un exemplar din fişa fiecărui post va rămâne la angajatul care ocupă postul respectiv.

Art. 8 Conducerea direcțiilor este obligată să reexamineze anual fişele posturilor, aducând modificările necesare. De asemenea, se vor completa sau modifica fişele posturilor ori de câte ori intervin schimbări importante în atribuţiile, sarcinile, relaţiile şi competenţele instituţiei.

 

 

Copyright © 2021 Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu. Toate drepturile rezervate.