Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de

susținere a producției de usturoi

 

INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE " AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE USTUROI " PENTRU ANUL 2019 (Hotarare nr. 108 /2019)Ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Spații protejate - sere/solare, spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de cultură.

"Programul de susținere a producției de usturoi" se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.

 

Prevederile prezentei scheme se aplică:

 

 1. a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii  145/2014pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;
 2. b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG 44/2008privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 3. c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

 1. a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția,,Program susținere usturoi, anul........, beneficiar numărul ……………., Direcția pentru Agricultură a Județului Ilfov. 
 2. b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a); 
 3. c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
 4. d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

 Modul de acordare și modalitățile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului usturoi

 Art. 10

 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitantii depun o cerere de înscriere – Anexa 1, la DAJ Sibiu, însoțită de următoarele documente, prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul":

 1. a) I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. b) Atestatul de producător;
 3. c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 5. e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
 6. f)  declarație pe propria răspundere - Anexa nr. 2

 Cererea de înscriere se depune până cel târziu la data de 15 mai, inclusiv

Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.

 In baza cererii, declarației și a comunicării solicitanților, reprezentatii DAJ Ilfov verifică existența culturii.

 Valorificarea producției prevăzute mai sus se face în perioada 01 iulie - 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care să ateste comercializarea producției de usturoi, până la data de 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor in anul 2019 este de 13.950  lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/ha  și este proporțională cu suprafața efectiv cultivată.

În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite (dar care in total ajung la minim 3.000 mp), acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură unde se găsește suprafața deținută.

În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

- Declaratie

- Cerere de inscriere in program

- HG Sprijin financiar usturoi