Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Condiții Angajator:

 • sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare (persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, cooperativă agricolă, persoană juridică);
 • desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare;
 • nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii  53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului;
 • se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Condiții Angajat:

 • vârsta de până la 40 de ani inclusiv.
 • să nu mai fi beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare sau să nu fi avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin prezentul program.

Facilități:

- Angajatorul fermier beneficiază de  sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană  angajată astfel:

 1. a)1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
 2. b)750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
 3. c)500 lei pentru persoanele fără studii.

-tânărul beneficiar al Programului care a fost angajat ,beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului individual de muncă încheiat în cadrul Programului.

  Acte necesare

 Angajatorii fermieri, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

 1. a)Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 1. b)Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare

 (iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

- Anexa 1 - Cerere inscriere

- Anexa 2 - Declaratie fermier

- Anexa 3 - Declatie tanar fermier